Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim

Logo - Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim

Obsada

Szczególowe wyszukiwanie
Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Okres Kolejność
Jan Kowalczyk Stanowisko:Starosta
Telefon:+48 84 6641252 +48 84 6643535
Email:
Godziny przyjęć:

Przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków - każdy wtorek od godziny 9 do 16.


Obowiązki:

Starosta kieruje Starostwem na zasadzie jednoosobowego kierownictwa. Jest Przewodniczącym Zarządu Powiatu i zwierzchnikiem służbowym pracowników starostwa, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz zwierzchnikiem powiatowych służb, inspekcji i straży. Starosta jest szefem obrony cywilnej powiatu. Do zadań Starosty należy:

 1. organizacja pracy Zarządu Powiatu i Starostwa Powiatu,
 2. zatrudnianie i zwalnianie pracowników Starostwa,
 3. wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości Powiatu, z wyłączeniem spraw zastrzeżonych do decyzji Zarządu Powiatu,
 4. kierowanie bieżącymi sprawami Powiatu i reprezentowanie Powiatu na zewnątrz,
 5. przedkładanie uchwały budżetowej powiatu lub uchwały o prowizorium budżetowym powiatu na okres objęty prowizorium budżetowym państwa, regionalnej izbie obrachunkowej,
 6. przedkładanie wojewodzie uchwał Rady Powiatu,
 7. sprawowanie kontroli zewnętrznych i wewnętrznych poprzez upoważnionych pracowników starostwa,
 8. przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków,
 9. ogólny nadzór nad realizacją zadań wynikających z aktów prawnych,
 10. sprawowanie nadzoru nad działalnością jednostek organizacyjnych Starostwa,
 11. zatwierdzanie regulaminu pracy, instrukcji obiegu dokumentów, regulaminu świadczeń socjalnych.

354 1
Jan Fila Stanowisko:Wicestarosta
Telefon:+48 84 6641252: +48 84 6644111
Email:
354 3
Stanisław Cisło Stanowisko:Sekretarz Powiatu
Telefon:+48 84 665 7908, +48 84 664 1252 w.36, Fax: +48 84 664 4111
Email:
Obowiązki:

Do zakresu działania Sekretarza Powiatu należą w szczególności : -opracowywanie projektu struktury organizacyjnej Starostwa Powiatowego, -nadzorowanie pracy Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego, oraz Biura Rady Powiatu, -nadzór nad przygotowywaniem projektów uchwał Zarządu i Rady Powiatu, -nadzór nad realizacją uchwał Zarządu i Rady Powiatu, -nadzór nad rozpatrywaniem i załatwianiem skarg i wniosków, -przestrzeganie zasady terminowego i rzetelnego załatwiania spraw obywateli, -nadzorowanie i przestrzeganie instrukcji kancelaryjnej, regulaminu pracy i świadczeń socjalnych, -zapewnienie skutecznego sposobu publikacji prawa miejscowego i obwieszczeń na terenie powiatu, -inicjowanie i tworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji pracowników samorządowych, -udział w posiedzeniach Zarządu, -kontrola nad przestrzeganiem dyscypliny pracy Starostwa, -koordynowanie działań Starostwa w zakresie sprawowania kontroli i współdziałania w tym zakresie z Komisjami Rady, -opracowywanie rocznego planu kontroli i sprawozdań z jego realizacji, -czuwanie nad terminową realizacją planów kontroli opracowywanych przez Kierowników Wydziałów, -gromadzenie materiałów pokontrolnych organów kontroli zewnętrznej, -nadzorowanie pod względem celowości i gospodarności zakupu materiałów biurowych i urządzeń biurowych, -planowanie kosztów utrzymania urzędu, -nadzór nad mieniem powiatu, obsługa techniczną i ochroną starostwa, -realizacja inwestycji Starostwa i zamówień publicznych dotyczących Starostwa.

354 4
Grzegorz Gałan Stanowisko:Skarbnik Powiatu
Telefon:+48 84 664 1252 w.49
Email:
Obowiązki:

Do zakresu działania Skarbnika Powiatu należy: -przygotowywanie materiałów do opracowania przez Zarząd projektu budżetu Powiatu, -realizacja budżetu Powiatu zgodnie z uchwałą budżetową i innymi uchwałami oraz nadzór i kontrola jego realizacji w starostwie i podległych jednostkach organizacyjnych, powiatowych służbach, inspekcjach i strażach, -wnioskowanie terminów i trybu przeprowadzenia inwentaryzacji mienia Powiatu, -przygotowywanie projektów uchwał dotyczących podatków i opłat lokalnych, -opiniowanie decyzji mających wywołać skutki finansowe dla budżetu Powiatu, -opracowywanie analiz i sprawozdań dotyczących działalności finansowej Powiatu oraz zgłaszanie propozycji i wniosków organom Powiatu, -kontrasygnata dokumentów dotyczących czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązań majątkowych, -zapewnienie prawidłowego prowadzenia księgowości i ewidencji majątku starostwa i powiatu, -dbałość o mienie powiatu i podejmowanie prawem przewidzianych działań na rzecz zwiększenia dochodów do budżetu Powiatu, -sporządzanie sprawozdań finansowych oraz informacji opisowych z realizacji budżetu Powiatu, -analiza wykorzystania budżetu oraz wnioskowanie w sprawach zmian w budżecie, -sprawowanie nadzoru na działalnością Wydziału Finansowego, -udział w posiedzeniach Zarządu.

354 5
Jan Kowalczyk Stanowisko:Starosta Powiatu
Telefon:+48 84 6641252 +48 84 6643535
Email:
357 6
Jan Kowalczyk Stanowisko:Starosta
Telefon:+48 84 6641252 +48 84 6643535
Email:
719 7
Henryk Bogdan Karwan Stanowisko:Starosta
Telefon:+48 84 6643535: fax: +48 84 6644111
Email:
806 8