Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim

Logo - Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim

Deklaracja dostępności

1. Wstęp oraz nazwa podmiotu publicznego

Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim (ul. Lwowska 68, 22-600 Tomaszów Lubelski, tel: Sekretariat Starosty: 84 664 3535, fax: 84 664 41 11, email: starostwo@powiat-tomaszowski.com.pl), zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej: Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim.

2. Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2013-04-01.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-21.

3. Dane kontaktowe

W przypadku utrudnień w dostępności strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marcin Osuch, e-mail: informatyk@powiat-tomaszowski.com.pl. Można także zadzwonić na numer telefonu 84 664 25 87. Tą samą drogą można złożyć wniosek o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargę na niewystarczające zapewnienie dostępności.

4. Status pod względem zgodności z ustawą

Strona podmiotowa BIP jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • niektóre informacje zamieszczone w formie załączników nie są dostępne cyfrowo w całości, ponieważ pochodzą od podmiotów zewnętrznych i zostały przekazane do publikacji wyłącznie w postaci papierowej wymagającej przetworzenia do postaci elektronicznej (skany); przykładem takich informacji są oświadczenia majątkowe, zawiadomienia o prowadzonych robotach geodezyjnych czy obwieszczenia o postępowaniach administracyjnych prowadzonych na podstawie przepisów Prawa wodnego,

  • niektóre informacje zamieszczone w formie artykułów lub załączników nie są dostępne cyfrowo w całości ponieważ zostały opublikowane przed dniem wejścia w życie wyżej wskazanej ustawy.

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP:

  • podwyższony kontrast (kontrastowe tło, elementy graficzne, wyszczególnione elementy nawigacyjne zawierające wyraźny focus w postaci ramki widocznej w trakcie nawigacji za pomocą klawiatury),
  • możliwość powiększenia/pomniejszania wielkości tekstu na stronie,
  • uporządkowana przejrzysta mapa strony,
  • artykuły, sekcje zawierają nagłówki ułatwiające nawigację za pomocą klawiatury,
  • treść artykułów, publikacji dostępna jest z poziomu menu uporządkowanego w postaci hierarchicznej listy, w której każdy element jest aktywnym odnośnikiem do opisywanej pozycji menu, menu dostępne również za pomocą skrótów klawiaturowych,
  • strona internetowa dostosowana do łatwego powiększania z poziomu menu przeglądarki.

5. Data sporządzenia Deklaracji Dostępności oraz metoda przygotowania

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-14. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Deklaracja została poddana przeglądowi i aktualizowana dnia: 2023-03-21

6. Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Koordynator do spraw Dostępności

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

7. Skróty klawiaturowe

Wykorzystanie skrótów klawiaturowych ułatwia korzystanie z serwisu. Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

8. Dostępność architektoniczna

Główne wejście do budynku prowadzi od strony ul. Lwowskiej. Budynek jest wyraźnie oznakowany tablicą informacyjną oraz godzinami otwarcia. Po prawej stronie znajduje się dzwonek przywołania.

Osoby niepełnosprawne przybywające do Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim w celu załatwiania spraw winne udać się do wejścia zlokalizowanego od strony ul. Żwirki i Wigury /od strony parku miejskiego/ dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych. Znajduje się tu podjazd z poręczami po obu stronach dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Wejście to oraz dźwig osobowy funkcjonujący przy tym wejściu umożliwiają dotarcie do wszystkich stanowisk pracy Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim zlokalizowanych w budynkach administracyjnych przy ulicy Lwowskiej 68 i ulicy Żwirki i Wigury 2. Winda wyposażona jest w moduł głosowy oraz przyciski z opisem w alfabecie Braille'a. Drzwi wejściowe są automatyczne i oznaczone kontrastowymi taśmami.

Na każdym piętrze zamontowane są plany tyflograficzne – plan budynku zawiera oznaczenie miejsc pomieszczeń, windy, dróg ewakuacyjnych, toalet, punkt TU JESTEŚ i Legendę.

Korytarze i drzwi w budynku są przestronne i posiadają odpowiednią szerokość zapewniającą swobodne poruszanie się osobom na wózkach.

Na parterze oraz na wszystkich pozostałych piętrach znajdują się toalety dla osób z niepełnosprawnościami.

Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim posiada parking ogólnodostępny. Na parkingu wyznaczonych jest 5 miejsc dla osób niepełnosprawnych.

9. Obsługa osób z niepełnosprawnościami

Niepełnosprawni mogą zwrócić się do każdego pracownika Starostwa bądź Sekretariatu urzędu znajdującego się na I piętrze budynku administracyjnego z prośbą o informację lub pomoc. W pierwszej kolejności pracownicy przeprowadzają wstępną rozmowę z osobą niepełnosprawną w celu ustalenia charakteru załatwianej sprawy a następnie wskazują merytorycznego pracownika.

Jeżeli wymagają tego potrzeby osoby niepełnosprawnej merytoryczny pracownik z danego wydziału, udaje się niezwłocznie do osoby niepełnosprawnej w celu pomocy przy załatwianiu sprawy bądź udają się do merytorycznych miejsc pracy w celu kompleksowego obsłużenia osoby niepełnosprawnej.

Obsługa osób uprawnionych

W myśl art. 7 i 8 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się osoby uprawnione, czyli doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, mają prawo do skorzystania w kontaktach m.in. z organami administracji publicznej z pomocy osoby przybranej, czyli osoby która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumiewania się z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwianiu spraw w organach administracji publicznej.

Udogodnienia dla osób głuchych i słabosłyszących

Tłumacz online języka migowego

Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim oferuje usługę Wideotłumacz dla osób głuchych.  Gdy wejdziesz do budynku przy ulicy Lwowskiej 68 poszukaj Sekretariatu Starostwa (I piętro). Tam poinformuj pracowników, że potrzebujesz Wideotłumacza. Na przykład możesz mieć przy sobie kartkę „Chciałbym skorzystać z Wideotłumacza”. Trzeba będzie chwilę poczekać i zostanie uruchomiona usługa Wideotłumacz. Urząd jest czynny w poniedziałek w godzinach od 7:30 do 15:30, wtorek od 8:00 do 16:00, środa, czwartek i w piątek od 7:30 do 15:30 a wideotłumacz od 8:00.

Pętle indukcyjne

W budynku Starostwa Powiatowego znajdują się pętle indukcyjne w wymienionych poniżej miejscach:

- w Sekretariacie na I piętrze znajduje się pętla indukcyjna stanowiskowa;

- Wydział Komunikacji i Drogownictwa posiada 3 pętle indukcyjne stanowiskowe w pokoju nr 1 oraz po jednej pętli indukcyjnej stanowiskowej w pokoju nr 3 i nr 4;

- w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności działa przenośna pętla indukcyjna.

Informacje dla osób z niepełnosprawnością wzroku

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń możesz wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Warunkiem wejścia na teren Starostwa Powiatowego z psem asystującym jest wyposażenie psa w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.

W windzie obecna jest sygnalizacja dźwiękowa z komunikatami głosowymi oraz panel oznaczony w alfabecie Braille’a.

10. Informacje dodatkowe